Kwalifikacja: R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej